Klachtenregeling

Heeft u een suggestie, opmerking of klacht, dan horen we graag van u
Van Harte staat voor kinderopvang in een gastvrije, veilige, gezonde en uitdagende speelomgeving waar kinderen zich thuis voelen. Een fijne en goede afstemming met ouders, medewerkers en andere betrokkenen vinden we belangrijk.
Heeft u een idee, opmerking of klacht, dan horen we graag van u.

Indienen klacht
Een klacht van ouders kan betrekking hebben op de ervaren onvrede over de opvang of organisatie.
Van Harte Kinderopvang werkt in het kader van de Wet kinderopvang met onderstaande klachtenregeling. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders.

Interne klachtafhandeling
Onze interne klachtenregeling omvat de volgende stappen:
1. U richt zich met de klacht tot de betrokken medewerker. De betreffende medewerker probeert de klacht in overleg met u op te lossen.
2. Wordt de klacht niet naar tevredenheid opgelost of gaat de klacht over de organisatie, dan richt u zich tot de locatiemanager KDV of locatiemanager BSO. Deze probeert de klacht in overleg met u op te lossen.
3. Betreft de klacht een vermoeden van kindermishandeling, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.
4. Wanneer de klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost of als u zich met de klacht niet rechtstreeks tot de medewerker of de locatiemanager wilt wenden, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de directie met een beschrijving van:
o uw persoonsgegevens en de datum,
o de reden van de klacht,
o het onderwerp,
o de verwachting die u heeft ten aanzien van het indienen van de klacht,
o de al ondernomen stappen om tot een oplossing te komen.

Dit kan via per e-mail (Info@vanhartekinderopvang.nl) of per post naar:
Van Harte Kinderopvang, t.a.v. directie, Straelseweg 331a 5916 AA Venlo.
De klacht zal zo spoedig mogelijk en uiterlijk zes weken na het indienen, worden afgehandeld.

5. Als ouder ontvangt van de directie een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief de termijnen waarbinnen eventuele maatregelen worden gerealiseerd.

Externe klachtafhandeling
1. Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing, kunt u een beroep doen op het Klachtenloket Kinderopvang
(www.klachtenloket-kinderopvang.nl). Het Klachtenloket geeft u informatie en advies over welke stappen mogelijk zijn.
2. Leidt het Klachtenloket Kinderopvang niet tot het gewenste resultaat of u wilt van deze instantie geen gebruik maken, kunt u een klacht of geschil voorleggen aan
De Geschillencommissie Kinderopvang (www.degeschillencommissie.nl).
Het reglement van De Geschillencommissie is te vinden op de website van deze commissie.
3. Ook als de interne klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan De Geschillencommissie Kinderopvang.
4. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Van Harte Kinderopvang, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang.